STATUTUL AAPR

STATUTUL ASOCIAȚIA ANTREPRENORILOR DE PEISAGISTICĂ DIN ROMÂNIA

 

CAPITOLUL  I.

Dispozţii generale

Denumirea

Art.1. Denumirea asociaţiei este ASOCIAȚIA ANTREPRENORILOR DE PEISAGISTICĂ DIN ROMÂNIA, numită în continuare AAPR.

Forma juridică

Art.2. AAPR este o asociaţie cu personalitate juridică, autonomă, apolitică şi neguvernamentală, fără scop patrimonial, care este constituită şi funcţionează în temeiul O.G. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată cu O.G. 37/2003.

Durata

Art.3. AAPR va funcţiona pe termen nedeterminat, dizolvarea şi lichidarea sa se vor face în condiţiile prezentului statut.

Sediul

Art.4. AAPR are sediul în  municipiul Iasi, Șos. Păcurari nr. 59, bl. 549, sc. A, et. 8, ap. 31, județul Iași.

Art.5. Sediul asociaţiei poate fi schimbat prin hotărârea Consiliului Director. De asemenea asociaţia poate închiria sau desfăşura activităţi în diferite sedii în funcţie de specificul proiectelor pe care aceasta le va desfăşura. Asociația poate înființa filiale în țară și în străinătate în spații închiriate sau puse la dispoziție prin bunăvoința și colaborarea cu instituții, persoane fizice sau juridice.

CAPITOLUL II.

Scopul, obiectivele şi obiectul de activitate

Scopul

Art.6. Scopul asociației este de a desfășura activități de interes general, dar și local sau de grup. Asociația nu are caracter politic, sindical sau religios.

            Asociația își propune să desfășoare programe, proiecte și acțiuni în domeniul peisagistic, prin:

 • Promovează, susține și îmbunătățește imaginea membrilor săi.
 • Participă și organizează târguri și expoziții în domeniu, întâlniri, conferințe, cursuri de specialitate, difuzează informații de ultimă oră în formă scrisă sau electronică membrilor săi;
 • Realizează baze de date complete cu membrii asociației și alte firme din domeniu, care sunt puse la dispoziția celor interesați gratuit, sau contra cost în conformitate cu deciziile Consiliului Director și ale regulamentelor interne.
 • Închiriază în numele membrilor standuri la expoziții interne și internaționale
 • Organizează schimburi de experiență, vizite de studiu la diferiți membri ai asociației sau la obiective de interes în domeniu național sau internațional
 • Realizează propuneri și adrese către instituțiile statului pentru a promova calitatea serviciilor prestate în domeniul peisagistic;
 • Organizează cursuri și concursuri în domeniu
 • Editează lucrări în domeniu
 • Sprijină membrii in obținerea de fonduri nerambursabile.

Obiectivele

Art.7. Obiectivele asociației sunt:

 1. Încurajează schimbul de informații și experiență în domeniu amenajării spațiilor verzi la nivel național și internațional;
 2. Susține și promovează noi tehnici în domeniu;
 3. Organizeaza cursuri vocationale și/sau profesionale în domeniul peisagisticii, obține acreditarea acestor cursuri
 4. Promovează schimbul național și internațional de tineri specialiști;
 5. Susține interesele membrilor și a industriei peisagere în fața instituțiilor statului
 6. Stabilește proceduri de lucru și standarde de calitate la nivel de ramură
 7. Stimulează originalitatea și continua educație a angajaților din domeniu
 8. Identifică noi domenii de dezvoltare a activității membrilor
 9. Intermediază contactul dintre prestatori în ramură
 10. Supervizează și sancționează practicile de concurență neloială, neîndeplinirea criteriilor de calitate și procedurilor de lucru;
 11. Recomandă celor interesați membii AAPR.
 12. Susține asocierea membrilor săi în realizarea unor proiecte peisagistice de mari dimensiuni
 13. Protejează și promovează calitatea produselor și serviciilor de arhitectură peisageră și dreptul de autor al prestatorului membru
 14. Crează și administreaza Registrul Proiectelor de Peisagistică din România.

Toate aceste aspecte vor fi urmărite punând în centrul atenției dezvoltarea ramurii peisagistice în România. Prin realizarea obiectivelor propuse AAPR contribuie la dezvoltarea domeniului de peisagistică din România.

CAPITOLUL III.

Patrimoniul şi sursele de venit

Art.8. Patrimoniul iniţial al asociaţiei este în cuantum de 2000 RON şi este constituit prin depuneri de numerar ale membrilor fondatori, aşa cum este prevăzut în actul constitutiv.

Art.9. Veniturile asociaţiei se compun din:

 1. Taxele de inscriere, cotizații și alte sume pe care le plătesc membrii prin hotărârea AGA.
 2. Dobânzile şi dividendele
 3. Sponsorizări, donaţii, subvenţii sau alte tipuri de finanţări legale, de la diferite persoane fizice sau juridice din ţară sau străinătate;
 4. Venituri rezultate din prestarea unor servicii către persoane fizice sau juridice, precum şi alte venituri din activităţi economice directe, în strânsă legătură cu scopul şi obiectivele asociaţiei;
 5. Resurse de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum şi fonduri din străinătate cu respectarea legislaţiei româneşti şi acordurilor internaţionale;
 6. Alte venituri prevăzute de lege.

Art.10. Veniturile asociaţiei vor fi cheltuite sau investite exclusiv în activităţi care susţin îndeplinirea scopului şi obiectivelor acesteia.

Cheltuielile asociaţiei se efectuează în baza Bugetului de Venituri și Cheltuieli, în limitele stipulate prin acesta, pentru următoarele:

 • cheltuieli tehnico administrative;
 • taxe şi cotizaţii la organizaţii şi asociaţii naţionale şi internaţional;
 • editarea materialelor informative şi a publicaţiilor asociaţiei AAPR
 • achiziţionarea de materiale documentare;
 • deplasarea membrilor desemnaţi de asociaţie la manifestări şi acţiuni naţionale şi internaţionale;
 • salarizare personal necesar;
 • plati chirie sediu;
 • orice alte cheltuieli aprobate de Președinte, Consiliul Director sau Adunarea Generală conforme obiectivelor şi scopului asociaţiei.

CAPITOLUL IV.

Membrii asociaţiei

Art.11. Membrii asociatiei pot fi:

 1. Membru antreprenor de peisagistica
  b. Membru asociat fara drept de vot
  c. Membru afiliat cu drept de vot
  d. Membru susținător
  e. Membru de onoare

Art.12. Calitatea de Membru antreprenor de peisagistică se dobandeste de orice persoana juridică cu capacitate de exercitiu deplina care:

–Are o activitate de minim 2 ani in antreprenoriat de peisagistica sau in peisagistica (design/arhitectura)
–A realizat minim 5 lucrari care se pot verifica / vizita

–A obtinut aprobarea Comisiei de validare a membrilor, în baza Regulamentului de validare a membrilor.

–Se angajeaza sa respecte Statutul, Regulamentele, Regulile, Normele și Standardele, Codul de Conduita, Hotărârile AGA și ale Consiliului Director

Art.13. Calitatea de Membru asociat fara drept de vot se dobandeste de orice persoana cu capacitate de exercitiu deplina care nu indeplineste toate criteriile pentru a deveni membru cu drepturi depline, dar adera la asociatie angajandu-se sa respecte Statutul, Regulamentele, Regulile, Normele și Standardele, Codul de Conduita, Hotărârile AGA și ale Consiliului Director.

Art.14. Calitatea de Membru afiliat cu drept de vot se dobandeste de orice persoana cu capacitate de exercitiu deplina care furnizeaza produse sau servicii in industria peisagera, membrilor asociatiei sau asociatiei, se angajeaza sa respecte Statutul, Regulamentele, Regulile, Normele și Standardele, Codul de Conduita, Hotărârile AGA și ale Consiliului Director.

Art.15. Calitatea de Membru susținător fără drept de vot se dobandeste de orice persoana fizica, care se angajeaza sa respecte Statutul, Regulamentele, Regulile, Normele și Standardele, Codul de Conduita, Hotărârile AGA și ale Consiliului Director.

Art.16. Calitatea de Membru de Onoare este conferită de Adunarea Generală a membrilor persoanelor de naţionalitate română sau străină cu merite deosebite la consolidarea prestigiului sau patrimoniului asociaţiei.

Art. 17. Apartenența la una din categoriile de membri este stabilită de Comisia de Validare a Membrilor, în baza Regulamentului de Validare a Membrilor.

Drepturile şi obligaţiile membrilor

Art.18. Membrii au următoarele drepturi:

 1. Să participe la activităţile asociaţiei şi la Adunările Generale ale Membrilor
 2. Sa fie informati asupra activitatilor AAPR
 3. Să participe la evenimentele organizate de AAPR şi să colaboreze la publicaţiile editate de aceasta, în limita condiţiilor specifice de colaborare
 4. Să pună în discuţie şi să ia parte la dezbaterea problemelor care interesează scopul şi bunul mers al asociaţiei;
 5. Să aibă acces la logistica, baza de date şi la întregul sistem de informaţii, cunoştinţe şi oportunităţi furnizate de asociaţie;
 6. Să candideze şi să ocupe funcţii de conducere, coordonare sau execuţie în asociaţie, respectând reglementările prevăzute pentru fiecare dintre acestea.
 7. Să fie recompensați pentru activitatea depusă, în conformitate cu deciziile Consiliului Director
 8. Să se retragă în orice moment din asociație, necondiționat, în baza unei notificări.

Art.19. Membrii au următoarele obligaţii

 1. Să respecte Statutul, Regulamentele, Regulile, Normele și Standardele, Codul de Conduita, Hotărârile AGA și ale Consiliului Director ;
 2. Să respecte responsabilităţile şi obligaţiile asumate, precum şi pe ceilalţi membri şi parteneri ai asociaţiei;
 3. Să contribuie activ, prin activitatea lor, la realizarea scopului şi obiectivelor, precum şi la consolidarea şi dezvoltarea asociaţiei;
 4. Să manifeste o poziţie şi o conduită prin care să nu aducă atingere la prestigiul şi intereselor organizaţiei.
 5. Să achite toate taxele, contribuțiile și cotizațiile anuale stabilite în AGA

Art.20. Pierderea calității de membru se realizează:

 • Prin retragere
 • Prin excludere, ca urmare a deciziei AGA prin majoritate calificată (2/3 din numărul membrilor cu drept de vot prezenți) la propunerea Consiliului Director
 • Prin dizolvare și lichidarea asociației
 • Ca urmare a intrării în insolvență
 • Prin deces

CAPITOLUL V.

Organele de conducere, administrare (execuţie) şi control

Organele de conducere şi execuţie

Art.21. Structura de conducere şi executivă a asociaţiei este următoarea:

 1. Adunarea Generală a Membrilor;
 2. Consiliul Director
 3. Cenzorul sau Comisia de Cenzori

Adunarea Generală a Membrilor

Art.22. Adunarea Generală a Membrilor este organul de conducere al asociaţiei şi se compune din totalitatea membrilor. Dreptul la vot în cadrul Adunării Generale a Membrilor îl au membrii care fac parte din categoriile care conferă acest drept și care au achitată cotizația la zi în conformitate cu prevederile Statutului, la data Convocării Adunării Generale a Membrilor.

Art.23. Atribuţiile Adunării Generale a Membrilor sunt:

 1. Discută şi aprobă strategia şi programul de activitate pentru anul viitor, precum şi raportul de activitate anual şi proiectul programelor asociaţiei, înaintate de Consiliul Director;
 2. Discută şi aprobă proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul viitor, precum şi situatia financiara anuală şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul anterior, înaintate de Consiliul Director, în baza raportului Cenzorului sau Comisiei de Cenzori, după caz;
 3. Stabileşte “Principiile de Alegere a Consiliului Director”;
 4. Alege Preşedintele şi ceilalţi membri ai Consiliului Director;
 5. Alege Cenzorul sau, după caz, membrii Comisiei de Cenzori;
 6. Revocă membrii Consiliului Director, Cenzorul sau după caz membrii Comisiei de Cenzori în cazul în care se constată că aceştia nu mai acţionează în interesele asociaţiei;
 7. Rezolvă eventualele contestaţii asupra deciziilor luate de Consiliul Director;
 8. Decide înfiinţarea de filiale;
 9. Aprobă pierderea statutului de membru al asociaţiei;
 10. Decide asupra modificării Statutului, şi a Regulamentelor interne;
 11. Decide asupra dizolvării şi lichidării asociaţiei şi stabileşte destinaţia bunurilor rămase după lichidare.

Art.24. Întrunirile Adunarii Generale a Membrilor sunt ordinare şi extraordinare.

Art.25. Întrunirile ordinare ale Adunarii Generale a Membrilor sunt întruniri ordinare de planificare şi evaluare şi întruniri ordinare de alegeri.

Întrunirile ordinare de planificare şi evaluare se vor convoca anual pentru discutarea şi aprobarea raportul de activitate anual, strategiei şi programului de activitate, proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul următor, precum şi execuţia bugetară pe anul anterior şi bilanţul contabil.

Întrunirile ordinare de alegeri se vor organiza anual in luna Februarie  pentru alegerea Preşedintelui, alegerea Cenzorului sau Comisiei de Cenzori şi pentru aprobarea celorlalţi membri ai Consiliului Director. Mandatul noii conduceri începe la 1 Martie și se termină la 28 februarie / 29 februarie a anului următor.

Întrunirile ordinare vor putea lua şi forma şedinţelor în care se vor discuta activităţile curente ale organizaţiei şi se vor putea ţine şi în format virtual (e-mail).

Art.26. Întrunirile extraordinare ale Adunării Generale a Membrilor se convocă, ori de câte ori este nevoie pentru a-şi ideplini atribuţiile, la propunerea Consiliului Director sau prin propunere scrisă (format fizic sau electronic) a cel puţin jumatate plus 1  din numărul membrilor cu drept de vot.

În ultimul caz, Preşedintele, sau înlocuitorii acestuia, vor fi obligaţi să convoace Adunarea Generală a Membrilor într-un interval de 5 zile calendaristice de la data primirii cererii scrise.

Art.27. Data, ora şi ordinea de zi a Întrunirii ordinare a Adunarii Generale a Membrilor se vor comunica în scris (format fizic sau electronic prin email), tuturor membrilor cu cel putin 15 zile calendaristice înainte de termenul fixat.

Art.28. Data, ora şi ordinea de zi a Întrunirii extraordinare a Adunarii Generale a Membrilor se vor comunica în scris (format fizic sau electronic prin email), tuturor membrilor cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de termenul fixat.

Art.29. Întrunirile Adunarii Generale a Membrilor se convoacă de catre Preşedinte şi sunt prezidate de Preşedinte, iar în lipsă, de către un înlocuitor desemnat de Adunarea Generală a Membrilor, prin majoritate simplă.

Art.30. Adunarea Generală a Membrilor este legal constituită în prezenţa majorităţii simple (50%+1) a membrilor cu drept de vot, în sensul art. 22.

În cazul când, la data fixată, nu se întruneşte numărul necesar de membri, Întrunirea Adunării Generale a Membrilor se va ţine a doua zi, cu aceeaşi ordine de zi, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră, fară altă convocare şi va fi legal constituită indiferent de numărul de membri cu drept de vot prezenţi.

Art.31. Hotărârile Adunării Generale a Membrilor se iau cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi (50%+1), mai puţin cele care necesită o majoritate calificată de 2/3 din numărul membrilor, conform prevederilor prezentului statut.

Art.32. Hotărârile Adunării Generale a Membrilor sunt definitive şi obligatorii pentru membrii.

Consiliul Director

Art.33. Consiliul Director este organul executiv de conducere al asociaţiei reponsabil de aplicarea deciziilor Adunării Generale a Membrilor.

Art.34. Consiliul Director este ales pe o perioadă de 1 an, fiind format din Preşedinte și 2 Vicepreşedinti, aleși de către Adunarea Generală a Membrilor.

Art.35. Atribuţiile Consiliului Director sunt:

 1. Elaborează şi înaintează, anual, spre aprobare, către Adunarea Generală a Membrilor, raportul de de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi chelutieli, situaţia financiară anuală, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei pe anul viitor;
 2. Propune măsurile necesare pentru realizarea în condiţii optime a bugetului de venituri şi cheltuieli al asociaţiei, aşa cum a fost aprobat de Adunarea Generală a Membrilor;
 3. Propune şi pune în execuţie strategia şi programul de activitate al asociaţiei, după aprobarea organului de conducere competent, respectiv Adunarea Generală a Membrilor;
 4. Aprobă convenţiile şi protocoalele de colaborare ale asociaţiei, precum şi alte acte juridice în numele asociaţiei;
 5. Aprobă organigrama şi politica de resurse umane a asociaţiei;
 6. Înaintează propunerile de pierdere a statutului de membru (excluderea din asociaţie) către Adunarea Generală a Membrilor, conform criteriilor prevăzute în Regulamentele interne;
 7. Hotărăşte în toate chestiunile care nu sunt rezervate Adunării Generale a Membrilor.
 8. Are drept de angajare financiară a Asociației în limita prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli.

Art.36. Consiliul Director se întruneşte cel puţin lunar sau ori de câte ori activitatea organizaţiei o impune, la iniţiativa Preşedintelui, sau a înlocuitorului desemnat de acesta dintre Vicepreşedinţi.

Art.37. Şedinţele Consiliului Director sunt prezidate de Preşedinte, sau de înlocuitorul desemnat dintre Vicepreședinți şi sunt legal constituite numai în prezența tuturor membrilor.

Preşedintele

Art.38. Preşedintele face parte din Consiliul Director şi este ales de Adunarea Generală a Membrilor, cu o majoritate simplă a voturilor(50%+1), respectând “Principiile de Alegere a Consiliului Director”.

Art.39. Preşedintele are rol de reprezentare a asociaţiei la nivel naţional, internaţional şi guvernamental, fiind reprezentantul legal al organizatiei şi al Consiliului Director.

Art.40. Preşedintele are următoarele atribuţii:

 1. Prezidează lucrările Adunării Generale a Membrilor şi şedintele Consiliului Director;
 2. Urmăreşte îndeplinirea atribuţiilor Adunării Generale a Membrilor şi Consiliului Director;
 3. Aplică hotărârile Adunării Generale a Membrilor şi măsurile aprobate de către Consiliul Director;
 4. Coordonează Consiliul Director şi supune dezbaterii acestuia problemele strategice, precum şi problemele curente ale asociaţiei;
 5. Reprezintă asociaţia în relaţia cu autoritaţile publice şi alte terţe persoane, la nivel national şi international;
 6. Acordă împuternicire de reprezentare sau îşi deleagă atribuţiile, integral sau parţial, pe perioade limitate de timp sau pentru desfăşurarea anumitor activităţi, după cum consideră necesar, către membrii Consiliului Director, sau după caz, către alţi membri ai asociaţiei.
 7. Are drept de angajare financiară a Asociației în limita prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli.

Vicepreşedinţii

Art.41. Vicepreşedinţii, înlocuitorii de drept ai Preşedintelui, fac parte din Consiliul Director şi sunt aleşi cu o majoritate simplă a voturilor (50%+1), de către Adunarea Generală a Membrilor, respectând “Principiile de Alegere a Consiliului Director”.

Art.42. Responsabilităţile specifice şi numărul Vicepreşedinţilor sunt aprobate de Adunarea Generală a Membrilor, luând in considerare priorităţile şi obiectivele strategice ale organizaţiei.

Organele de control

Art.43. Controlul financiar intern este asigurat de un  Cenzor sau o Comisie de Cenzori, în condiţiile legislaţiei în vigoare şi în acord cu Actul Constitutiv, numit în continuare „Organ de control”.

Art.44. Organul de control verifică situaţiile financiare anuale şi modul în care este administrat patrimoniul, anual, sau ori de câte ori o solicită Adunarea Generală a Membrilor sau Preşedintele.

Art.45. Organul de control, poate prezenta anual, în Întrunirea ordinara a Adunării Generale a Membrilor, un raport privind bilanţul contabil şi execuţia bugetară pe anul anterior.

Art.46. Adunarea Generală a Membrilor alege, pe timp de 1 an, Organ de control, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

Art.47. Organul de control poate participa la şedinţele Consiliului Director fără însă a avea drept de vot.

Art.48. În cazul constituirii, Comisia de Cenzori este alcătuită dintr-un numar impar de membri, din care majoritatea este formată din reprezentanţi ai membrilor asociaţiei, iar cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii.

CAPITOLUL VI.

Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei

Dizolvarea

Art.49. Asociaţia se poate dizolva de drept, prin hotărârea judecatoriei sau tribunalului, după caz, sau prin hotărârea Adunării Generale a Membrilor, cu 2/3 din numarul voturilor  membrilor cu drept de vot prezenţi, conform legilor în vigoare şi a prezentului statut.

Art.50. În caz de dizolvare, în baza Art.49., bunurile materiale şi băneşti ale asociaţiei vor fi transmise prin donaţie către una sau mai multe persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, stabilită prin hotararea Adunării Generale a Membrilor.

Lichidarea

Art.51. În caz de dizolvare prin hotărârea Adunării Generale a Membrilor, lichidatorii vor fi numiţi de către aceasta, sub sancţiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de dizolvare, urmând ca, indiferent de modul de dizolvare, lichidarea să fie efectuată respectând întocmai legislaţia în vigoare.

CAPITOLUL VII.

Desfăşurarea activităţii curente

Art.52. Realizarea activităţilor curente cade în sarcina membrilor asociaţiei, sub coordonarea Consiliului Director.

Art.53. Adunarea Generală a Membrilor poate decide în unele cazuri, când activitatea curentă o impune şi situaţia finananciară o permite, angajarea şi remunerarea membrilor Consiliului Director, precum şi a altor reprezentanţi ai membrilor asociaţiei.

Regulamentele interne

Art.54. Regulamentele interne ale asociaţiei sunt considerate o completare şi clarificare a prezentului statut. Regulamentele interne sunt aprobate de către Consiliul Director și sunt supuse cenzurii Adunării Generale a Membrilor în caz de contestație în termen de 90 de zile de la aprobare.

Modificările şi prevederile prezentului statut

Art.55. Modificarile şi completarile prezentului statut se fac prin hotărâri ale Adunării Generale a Membrilor în condiţiile legii şi a prezentului statut.

Art.56. Prevederile prezentului statut se completează cu normele legale imperative cuprinse în legislaţia în vigoare.

 

La data intrării în vigoare a prezentului statut, vechiul statut își încetează valabilitatea.